-  چرخه بودجه یا مراحل بودجه در شهرداری عبارتست از:

الف-  مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

ب-  مرحله تصویب بودجه

ج-  مرحله اجراي بودجه

د-  مرحله نظارت بر بودجه

       

- تعریف بودجه کل شهرداری

برنامه مالی شهرداری است که برای یکسال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده.....

درآمدها:     کلیه وجوهی که شهرداری بابت ارائه کالا یا خدمت دریافت می کندواز قبل مشخص نیست.

هزینه ها:     کلیه پرداختهای هزینه ای مربوط به شهرداری و سازمانها وموسسات وابسته.

1-     منظور از مرحله تهیه وتنظیم بودجه

پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای یکسال مالی که توسط شهرداری تهیه وتنظیم می گردد.

-          بخشنامه بودجه شهرداری ها

اهداف واولویت ها جهت تهیه وتدوین بودجه را برای کل شهرداری های کشور مشخص می نماید. بخشنامه بودجه شهرداری ها توسط معاونت برنامه ریزی وتوسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور تهیه و توسط معاونت برنامه ریزی وتوسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درآبان ماه هر سال به شهرداری های کل کشور ابلاغ می گردد.

بخشنامه شامل متن اصلی و ضمائم و پیوست هامی باشد . ضمائم وپیوست ها ی بخشنامه در واقع جداول وفرم های تهیه وتنظیم کل شهرداری می باشد.

-   بودجه پیشنهادی شهرداری شامل خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها واعتبارات شهرداری وتوضیح خلاصه دریافت ها و پرداخت ها است.

بودجه شهرداری‌های کشور در مرحله تهیه و تنظیم از دو جنبه مورد توجه قرار می‌گیرد:

اول:   از نظر شکلی به موجب مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری‌ها (شماره 32/3/19243 به تاریخ 2/9/1370) و اصلاحاتی که از سال 1371 به بعد در بخشنامه‌های بودجه سالیانه وزارت کشور و نیز سایر بخشنامه‌های مربوط به شهرداری‌ها ابلاغ شده است.

دوم:     از نظر محتوا در تهیه و تنظیم بودجه شهرداری‌ها باید مبانی زیر در نظر گرفته شود:

-          نارسایی‌ها و نیازهای واحد اولویت برنامه‌های عمرانی و خدمات شهری در شهر

-          اصول سیاست‌ها و رهنمودها و اهداف کلان دولت در فصل عمران شهری در برنامه‌های پنج ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور.

-          سیاست‌ها و استراتژی‌های تعیین شده در برنامه پنج ساله شهرداری‌ها.

قانون شهرداری ها  مصوب 11/4/1334

ماده 1- در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد.

ماده 65- هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد.

ماده 66- سال مالی شهرداری یکسال تمام شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و درآخر اسفند ماه خاتمه می یابد.

ماده 67- شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید وانجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی وتصویب کند وهمچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم وانجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی وتصویب نماید.

تبصره:  شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.

آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346

قسمت دوّم – امور مالی

فصل اوّل - بودجه

ماده 23-  بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که درآن کلیه خدمات وفعالیت واقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود وپس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است.

ماده 24-  دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دروه عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده 25-  بودجه شهرداری باید بر اساس برنامه ها و وظایف وفعالیت های مختلف و هزینه هریک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه وتفریغ بودجه ونحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد که به وسیله وزارت کشور تصویب وابلاغ خواهد شد.

ماده 26- مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری ومراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه  به عهده شهردار ومسئول امور مالی است ( مدیر مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به اوتفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.

ماده 27- موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود دراین مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا طبق ماده 41 اصلاحی قانون شهردای اقدامات لازم معمول گردد.

فصل دوم – درآمد ها

ماده 29- درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می شود.

1-    درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر).

2-    درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی .

3-    بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری.

4-    در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری .

5-    کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی.

6-    اعانات وکمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال ودارائی هائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.

تبصره:  از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 86 قانون شهرداری می باشد.

اما آنچه که امروزه به عنوان منابع اصلی درآمدی

شهرداری های کشور مطرح است به شرح زیر طبقه بندی شده اند :

1-  سهمیه شهرداری از پرداخت های وزارت کشور

2- عوارض توام با مالیات وصولی در محل

3-  عوارض بر ساختمانها و اراضی

4- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

5- عوارض بر پروانه ها ، کسب ، فروش و تفریحات

6- درآمدهای حاصل از فروش شهرداری و وصولی در مقابل خدمات

7- درآمد تاسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات

8- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

9- کمکهای بلاعوض ، هدایا ، وام و استفاده از موجودیهای دوره قبل

ماده 30 – هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که درآن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات وسایر درآمدهائی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی وهمچنین چگونگی وضع وتشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمائی به شهرداری ابلاغ خواهد کرد.

نحوه تنظیم بودجه:

1-                بودجه متداول  : به نوعی از بودجه اطلاق می گردد که درآن هزینه ها فصول و مواد هزینه برآورد می گردد بدون اینکه برنامه و یا عملیات مورد نظر در بودجه منعکس و یا اینکه مشخص شود هزینه ها برای چه منظوری برآورد گردیده است.

2-                 بودجه برنامه ای:  نوعی از بودجه است که در آن هزینه ها براساس وظایف، برنامه ها و طرح و یا فعالیت های گوناگون دستگاه های اجرائی برآورد و تنظیم می گردد. به موجب ماده 25 آئین نامه مالی بودجه شهرداری باید براساس برنا مه ها ، وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از « شهرداری ها بنابراین بودجه مورد عمل در شهرداری ها بودجه ایست برنامه ای که به موجب آن » آن ها تنظیم گردد می بایست بدو اً وظایف قانونی شهرداری را طبقه بندی نمود ، سپس در داخل هر طبقه از وظایف طبقه بندی شده برنامه های مربوطه گروه بندی و مشخص شود و در قالب هر برنامه طرح و یا فعالیت ها ئی وجود دارد که هزینه هر یک از این فعالیت ها براساس فصول چهارگانه و مواد بیست گانه و بر مبناء اصول متداول، بودج ه بندی و طبق دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد برآورد و جهت تصویب به انجمن پیشنهاد گردد.

3-                 بودجه عملیاتی: و آن نوعی از بودجه اطلاق می گردد که در آن هزینه ها برحسب حجم عملیات و بر طبق روشهای مختلف از قبیل حسابداری قیمت تمام شده و یا اندازه گیری کار محاسبه و در بودجه منظور خواهد شد.

در تنظیم بودجه شهرداری ها، مراحل و مفاد زیر رعایت می شود:

1-                 طبقه بندی بودجه شهرداری

1-1-              طبقه بندی بر حسب وظیفه

1-1-1-                         وظیفه خدمات اداری

1-1-2-                         وظیفه خدمات شهری

1-1-3-                         وظیفه عمران شهری

1-1-4-            قالب بودجه ای

2- طبقه بندی درآمدها و منابع تأمین اعتبار

3- طبقه بندی هزینه و سایر پرداخت های شهرداری ها

3-1- طبقه بندی هزینه های جاری

3-2-  طبقه بندی هزینه های عمرانی

3-3- سایر پرداخت ها

3-3-1- کسری درآمد نسبت به هزینه سال های قبل

3-3-2-  کسری درآمد نسبت به هزینه سال قبل

3-3-3- وامهای اعطایی

3-3-4- بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی

3-3-5- مشارکت در سرمایه گذاری بخش عمومی

3-3-6- مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی

3-3-7- پرداخت بابت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم استحفاضی شهرها

4- طبقه بندی سازمانی

4-1-  واحدهای تابعه

4-2-  بودجه سازمان های مستقل وابسته به شهرداری

4-3- بودجه مناطق

-           نحوه تنظیم بودجه:

در تنظیم بودجه شهرداری ها، مراحل و مفاد زیر رعایت می شود:

1-     طبقه بندی بودجه شهرداری

1-1-        طبقه بندی بر حسب وظیفه

1-1-1-  وظیفه خدمات اداری

1-1-2-  وظیفه خدمات شهری

1-1-3-  وظیفه عمران شهری

1-1-4- قالب بودجه ای

2-          طبقه بندی درآمدها و منابع تأمین اعتبار

3-         طبقه بندی هزینه و سایر پرداخت های شهرداری ها

3-1-         طبقه بندی هزینه های جاری

3-2-        طبقه بندی هزینه های عمرانی

3-3-        سایر پرداخت ها

3-3-1- کسری درآمد نسبت به هزینه سال های قبل

3-3-2- کسری درآمد نسبت به هزینه سال قبل

3-3-3-  وامهای اعطایی

3-3-4-  بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی

3-3-5-  مشارکت در سرمایه گذاری بخش عمومی

3-3-6- مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی

3-3-7 پرداخت بابت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم استحفاضی شهرها

4-          طبقه بندی سازمانی

4-1-         واحدهای تابعه

4-2-        بودجه سازمان های مستقل وابسته به شهرداری

4-3-         بودجه مناطق

جدول خلاصه بودجه کل شهرداری

 

درآمدها

هزینه ها

پیش بینی درآمدها ومنابع تامین اعتبار

اعتبارات جاری وعمرانی به تفکیک وظایف

الف- بخش اول- درآمدهای عمومی شهرداری

الف- بخش اول- اعتبار عمومی

-          درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

-          درآمدناشی از عوارض اختصاصی

-          بهاء  خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

-          درآمد های حاصله از وجوه واموال شهرداری ها

-          کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی

-          اعانات و هدایا ودارائی ها

-          سایر منابع تامین اعتبار

-          اعتبارات جاری(اداری)

-          اعتبارات وظیفه خدمات شهری

-          اعتبارات وظیفه عمران شهری

.

.

.

ب- بخش دوم درآمد سازمانها وموسسات وابسته

.

.

.

.

ب- بخش دوم اعتبار سازمانها وموسسات وابسته

.

.

.

.

- جمع درآمدهای عمومی و درآمد سازمانهاوموسسات وابسته

- کسر می گردد ارقام تکراری

- جمع اعتبارات عمومی ودرآمدسازمانهاوموسسات وابسته

- کسر می گردد ارقام تکراری

جمع کل درآمد های شهرداری

جمع کل اعتبارات شهرداری

 

در آمدها و منابع مالی شهرداری های کشور به شرح زیر است:

1-  سهمیه شهرداری از پرداخت های وزارت کشور

2-  عوارض جایگزین دروازه ای

3-  عوارض متفرقه که بوسیله وزارت کشور جمع آوری و بین شهرداری ها توزیع می شود.

4- عوارض توأم با مالیات وصولی در محل

5-  سهم شهرداری از مالیات بر درآمد

6-  عوارض قند و شکر انحصاری

7- عوارض اسناد رسمی

8-  عوارض گمرکی و حق هوائی

9-  سایر عوارض توأم با مالیات

10- عوارض بر ساختمانها و اراضی

11- عوارض نوسازی

12-  عوارض بقایای سطح شهر و ساختمانها و اراضی

13- حق مرغوبیت

14-  سایر عوارض وصولی از ساختمانها و اراضی

15- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

16-  عوارض اتومبیل

17- عوارض بر سایر وسائط نقلیه

18- عوارض بلیط مسافرت

19- عوارض گذرنامه

20- عوارض تلفن

21-  سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

22- عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات

23-  عوارض سینما و نمایش

24-  عوارض کسب، پیشه و حق صدور پروانه

25-  عوارض پروانه های ساختمانی

26-  عوارض آگهی ها

27-  عوارض اماکن عمومی

28-  عوارض فخاری

29-  عوارض پلاژها و محل های تفریح

30- عوارض مشروبات غیر الکلی و کارخانجات

31-  سایر عوارض وصولی از صدور پروانه کسب و فروش و تفریحات

32- درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات

33-  فروش اموال غیر منقول شهرداری

34- فروش اموال منقول و اقساط

35- فروش زباله

36- حق آسفالت

37- عوارض جمع آوری زباله

38-  درآمدهای حاصل از پارکینگ و پارکومتر

39- حق تجدید و تغییرات آسفالت که به وسیله موسسات شکافته شود.

40- سایر درآمدهای حاصل از فروش خدمات

41-  درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم و تخلفات

42- درآمد تأسیسات آب متعلق به شهرداری

43- درآمد تأسیسات برق متعلق به شهرداری

44-  درآمد کشتارگاه

45- درآمد غسالخانه و گورستان و حمل اموات

46- درآمد پارکها و محل های تفریح متعلق با شهرداری

47-  درآمد دادگاه ها

48-  جرائم تخلفات رانندگی و تخلفات شهری و جریمه غیبت کارکنان

49- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

50- مال الاجاره های دریافتی و دکه ها

51-  حق ورود به تأسیاست شهرداری

52-  بهره وجود سپرده و سود سرمایه گذاری در موسسات

53- کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودی های دوره های قبل

54- . کمک بلاعوض دریافتی از وزارت کشور

55- کمک بلاعوض دریافتی از سایر موسسات عمومی و دولتی

56- هدایای دریافتی از اشخاص در موسسات حقوقی

57-  وام های داخلی

58-  وام ها و اعتبارات خارجی

59-  استفاده از موجودی های نقدی دوره های قبل

60-  سایر درآمدهای حاصل از کمک و وام

+ نوشته شده توسط میرنوید میرحق جو در چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 17:30 |


Powered By
BLOGFA.COM